سوفی

سوفی واقعا جسوره ، ادم باورش نمیشه که چطوری یه تنه حساب همه دزد ها رو میرسه. 

اون میتونه با یوزی یا بازوکا یا کلت یه نفری به اونها حمله کنه و از همه ما دفاع کنه.